Disclaimer

Disclaimer voor dgc-twente.nl

Diergeneeskundig Centrum Twente (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen DGC Twente, zij
verleent u hierbij toegang tot dgc-twente.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

DGC Twente behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
DGC Twente spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DGC Twente.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DGC Twente. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DGC Twente nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DGC Twente.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DGC Twente, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

De producten van Hill's Prescription Diet werden specifiek ontwikkeld voor gebruik na diagnose door en onder begeleiding van een dierenarts.

Vooraleer u kan overgaan tot het aankopen van dit product, dient u het volgende te bevestigen:

  • Uw huisdier werd onderzocht door een dierenarts, welke op basis van zijn diagnose het      gebruik van dit product heeft aanbevolen.
  • U heeft begrepen en bent akkoord dat u minstens om de 6 maanden het advies dient in te winnen van uw dierenarts met betrekking tot het gebruik van dit product door uw huisdier.
  • U heeft begrepen en bent akkoord dat, indien de toestand van uw huisdier op enige manier zou      verslechteren, u onmiddellijk het advies van uw dierenarts dient in te winnen.